scorecardresearch

Film ‘Shatranj Ke Khillari’ is based on Munshi Premchand’s short story ‘Shatranj Ke Khillari’

Film Devdas is based on the novel written by Sarat Chandra Chattopadhyay - A Bengali novelist

Don't miss